Sbor dobrovolných hasičů Smolotely | obec Smolotely

Historie sboru

První zmínku o spolku dobrovolných hasičů ve Smolotelích uvádí farní kronika, která zmiňuje datum 28.9.1886 jako den, kdy vstoupil v život a činnost slavnostními službami božími v kapli zámecké ve Smolotelích zdejší spolek dobrovolných hasičů. Do sboru se tehdy přihlásilo 19 členů. Prozatímním předsedou byl zvolen František Engelhard (řídící učitel), místopředsedou mlynář Josef Vopička, členové výboru: Karel Srba (sládek místního pivovaru), Moric Elišák (nájemce velkostatku), Josef Kopejtko (hostinský), Václav Smrčka (tesař) a Adolf Pilecký (truhlář).

V roce 1887 byla objednána u firmy R.A.Smekal v Praze výzbroj pro 24 mužů v  ceně 270 zlatých a smluveny splátky. Stříkačku obci propůjčila pojišťovna Slavie.

První veřejné cvičení se konalo 28.9.1887 za účasti šesti sborů z okolních obcí. V roce 1887 měl sbor 26 členů činných, 22 přispívajících a jednoho čestného, zakládajícího, barona Maxmiliána z Erggeletů, majitele velkostatku. V průběhu let 1892 až 1911 se kromě jiného sbor účastnil cvičení a pomáhal při likvidaci požárů:

  • 1892 – v Raděticích a v Cetyni
  • 1900 – v lese ,,Dubenecká“, v Palivě a Jelencích
  • 1902 – požár místního velkostatku
  • 1907 – požár v osadě Draha a ve Smolotelkách
  • 1908 – požár stájí velkostatku
  • 1911 – 30. srpna ve 14:00 vypukl katastrofální požár ve stodole ,,U Krčmářů“, který se rozšířil na dalších 12 domů. Jiskry padaly až v Bohosticích. Na pomoc přispěchali sbory z Malých i Velkých Pečic, Cetyně, Radětic, Stěžova a Kácině.
  • V roce 1914 měl sbor dva členy zakládající, dva čestné, 44 členů činných a 17 přispívajících. Obec zakoupila dvě ,,berlovky“ pro Smolotely a Dalskabáty. Pak však vypukla 1. světová válka a mnozí členové sboru museli narukovat...

Ve válce padli naši členové:

  • 1915 – Václav Kožíšek
  • 1916 – František Pokorný
  • 1917 – Karel Svoboda a Vincenc Černý

V letech 1918-1925 se kromě oslav konce války a vzniku samostatného československého státu sbor pilně účastnil soutěží a oslav v obci. V lednu 1925 projednal sbor koupi nové stříkačky, která byla objednána u firmy Smekal, Praha – Smíchov za cenu 45 000 Kčs.

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely

7.června 1925 byla tato stříkačka sboru slavnostně předána a vyzkoušena. Slavnosti se účastnilo dalších 17 okolních sborů. (pozn. tato historická kombinovaná stříkačka je v majetku obce Smolotely dodnes a je plně funkční!)

V roce 1927 měl sbor 61 členů, 3 čestné a 2 zakládající.

Dne 22. června 1930 se účastnil sbor svěcení zvonů na Makové a téhož roku likvidoval požár stohu v Bohosticích. Slavnostním dnem v historii sboru byl 7.červenec 1935. Tehdy proběhla oslava padesátiletého trvání sboru a současně první sjezd rodáků obce. Oslavy byly spojeny s okrskovým cvičením, kterého se zúčastnilo 14 okolních sborů.

Již 26.12.1937 se konal ples hasičů v místnostech zámecké restaurace,vstupné tehdy dělalo 5 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely

V letech 1939-1945 pokračovala stále činnost sboru, ovšem za ztížených podmínek 2. světové války.

Po osvobození republiky – dne 21. července 1945 –pomáhali členové požárního sboru při hašení rodinného domu Aloise Švejcara, účastnili se okrskových cvičení, cvičných poplachů, prováděli preventivní prohlídky komínů v rodinných domech a vydatně brigádnicky pomáhali v JZD. V roce 1957 dostali požárníci novou stříkačku MAP-HS-1, typ PS 8, se kterou v následujících letech úspěšně likvidovali požáry např. požár stodoly JZD (vzňala se od blesku), 1963 požár v osadě Draha (rodinný dům Eduarda Petříka).

V roce 1966 dostali požárníci od MNV vůz T 805 pro požární účely i tento vůz sloužil až do roku 1996. V roce 1972 vysadili požárníci břízky podél cesty ke hřbitovu. Tyto dnes již vzrostlé břízy stále lemují cestu k místnímu hřbitovu.

Rok 1976 bylo možno nazvat rokem lesních požárů. Už v dubnu vypukl požár v lese „v Čihádku“ a „Lavičkách“, v červnu hořelo „v Brnech“ a dvakrát v lese pod Větrovem. V červenci vzplanul les „U zájesku“ pod Panským mlýnem. Za likvidaci těchto požárů dostal sbor čestné uznání.

V dalších letech pokračovala pomoc JZD, tvoření hlídek při automobilových závodech, při závodě míru (trasa Solenice –Pečice), likvidace dalších požárů (kravín Jelence), likvidace polomů po vichřici (červenec 1981).

V letech 1985-1986 pomoc při úpravách památníků padlých z 1. světové války, účast na oslavách 80. výročí založení sboru Cetyně (na oslavě byla vystavena naše historická stříkačka z roku 1925). V roce 1987 začala po předchozí demolici staré zbrojnice stavba zbrojnice nové. Hrubá stavba byla díky pomoci členů sboru a dalších občanů v témže roce dokončena (členové sboru odpracovali 3729 brigádních hodin). V létě 1988 byla nová zbrojnice dokončena. Vznikly tak prostory pro parkování historické stříkačky, T 805, a tehdy zánovní stříkačky PS-12.

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely

V sále, který je součástí zbrojnice se pořádali zábavy oslavy a různé společenské akce. V roce 1990 měl už znova přejmenovaný Sbor dobrovolných hasičů Smolotely 39 členů. Předsedou byl Petr Kugler, velitelem František Mikula, hospodářem František Šedivý, zbrojmistrem Jaroslav Pelcner a jednatelem Václav Prostecký.

V květnu sbor vyhrál soutěž „v Brdech“ (před SDH Pečice, Solenice, Cetyně) a v červenci úspěšně zasahoval při lesním požáru „na Hřibčích“. 90. léta byla rok po roce podobná, každoročně sběr železného šrotu, dozor při čarodějnicích, účast na okrskových soutěžích, námětových cvičení, brigády, preventivních prohlídky komínů všech objektů v obci atd.

Od 7. prosince 1995 byl SDH registrován jako organizační jednotka č. 32 11 126 sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (IČO bylo přiděleno 25.11 1996).